آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
چالش‌های آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائم منافی عفت

نام کتاب: چالش‌های آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائم منافی عفت
تدوین: رضا نوری، مهدی رحیمی دهسوری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-590-410-600-978
مشخصات ظاهری: 127 صفحه
نوبت چاپ: اول
زبان: فارسی
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
چکیده ای از کتاب:
برچسب ها:
   نام کتاب: ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی ایران و فرانسه
تدوین: مهدی رحیمی - ابراهیم قائدی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-558-3
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تأملی بر شیوه قانونگذاری کیفری
تدوین: سید احمد موسوی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-551-4
مشخصات ظاهری: 190 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري اصول حاکم بر دادرسی و انواع دعاوی (دکترین و رویه قضایی) جلد اول
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-517-410-600-978
مشخصات ظاهری: 105 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري، ضابطان دادگستری (دکترین و رویه قضایی) جلد دوم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-518-410-600-978
مشخصات ظاهری: 80 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، متهم، شاهد و مطلع (دکترین و رویه قضایی) جلد سوم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-519-410-600-978
مشخصات ظاهری: 124 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ‌(دکترین و رویه قضایی) جلد چهارم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-520-410-600-978
مشخصات ظاهری: 94 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري، قرارهای تأمین و نظارت قضایی (دکترین و رویه قضایی) جلد پنجم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-522-410-600-978
مشخصات ظاهری: 98 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادستان (دکترین و رویه قضایی) جلد ششم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-522-410-600-978
مشخصات ظاهری: 110 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس (دکترین و رویه قضایی) جلد هفتم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-523-410-600-978
مشخصات ظاهری: 107 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، دادیار (دکترین و رویه قضایی) جلد هشتم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-524-410-600-978
مشخصات ظاهری: 143 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا (دکترین و رویه قضایی) جلد نهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-525-410-600-978
مشخصات ظاهری: 448 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تشکیلات و صلاحیت در دادگاه‌های کیفری بدوی (دکترین و رویه قضایی) جلد دهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-526-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو (دکترین و رویه قضایی) جلد یازدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-527-410-600-978
مشخصات ظاهری: 139 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک (دکترین و رویه قضایی) جلد دوازدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-5285-410-600-9878
مشخصات ظاهری: 108 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری،‌ اطفال و نوجوانان (دکترین و رویه قضایی) جلد سیزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-529-410-600-978
مشخصات ظاهری: 41 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، محاکم (دکترین و رویه قضایی) جلد چهاردهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-530-410-600-978
مشخصات ظاهری: 278 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی (دکترین و رویه قضایی) جلد پانزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-531-410-600-978
مشخصات ظاهری: 107 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی (دکترین و رویه قضایی) جلد شانزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-532-410-600-978
مشخصات ظاهری: 160 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح (دکترین و رویه قضائی) جلد هفدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-533-410-600-978
مشخصات ظاهری: 76 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای،‌آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی (دکترین قضایی) جلد هجدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-534-410-600-978
مشخصات ظاهری: 58 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها درآیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه‌ها (دکترین و رویه قضایی) جلد نوزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-535-410-600-978
مشخصات ظاهری: 160 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای آیین دادرسی کیفری
تدوین: محمدرضا اسلامی خو
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-580-410-600-978
مشخصات ظاهری: 530 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3200000ریال
قیمت با تخفیف: 2880000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین دادرسی کیفری به زبان ساده
تدوین: دکتر بابت فرّهی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-642-410-600-978
مشخصات ظاهری: 473 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2850000ریال
قیمت با تخفیف: 2565000ریال
اطلاعات بیشتر...