آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قوانین خارجی

موجودی این کتاب به پایان رسیده است.بزودی می توانید چاپ جدید این کتاب را تهیه نمایید

نام کتاب: دستور جمهوریة العراق الصادر عام 2005
تدوین: سجا العبودی
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-411-410-600-978
مشخصات ظاهری: 98 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدستور اللبنانی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-455-410-600-978
مشخصات ظاهری: 53 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دﺳتور الإمارات العربية المتحدة
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-456-410-600-978
مشخصات ظاهری: 73 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور المملكة العربية السعودية
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-457-410-600-978
مشخصات ظاهری: 30 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 75000ریال
قیمت با تخفیف: 67500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور دولة قطر
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-459-410-600-978
مشخصات ظاهری: 51 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دﺳﺘوﺭ دولة الکویت
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-460-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور سلطنة عمان
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-461-410-600-978
مشخصات ظاهری: 54 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دﺳﺘﻮﺭ مملكة البحرین
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-462-410-600-978
مشخصات ظاهری: 64 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: القانون المدني المصري
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-465-410-600-978
مشخصات ظاهری: 424 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: القانون المدني العراقي
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-466-410-600-978
مشخصات ظاهری: 488 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون الموجبات والعقود اللبناني
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-467-410-600-978
مشخصات ظاهری: 417 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: Constitution de la France
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-486-410-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور الجزائر
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-479-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور المملکة المغربیة
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-481-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور دولة ليبيا
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-483-410-600-978
مشخصات ظاهری: 102 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور جمهوریة مصر العربیة
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-482-410-600-978
مشخصات ظاهری: 116 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: دستور الجمهوریة التونسیة
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-480-410-600-978
مشخصات ظاهری: 84 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 20000ریال
قیمت با تخفیف: 18000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: La Constitution de Monaco
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-484-410-600-978
مشخصات ظاهری: 49 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: Constitution de la Belgique
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-485-410-600-978
مشخصات ظاهری: 148 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: Constitution de la Suisse
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-487-410-600-978
مشخصات ظاهری: 196 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...