آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري اصول حاکم بر دادرسی و انواع دعاوی (دکترین و رویه قضایی) جلد اول

نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري اصول حاکم بر دادرسی و انواع دعاوی (دکترین و رویه قضایی) جلد اول
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-517-410-600-978
مشخصات ظاهری: 105 صفحه
نوبت چاپ: اول
زبان: فارسي
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
چکیده ای از کتاب: این کتاب دربردارنده کلیهٔ مواد قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط با موضوع «اصول حاکم بر دادرسی و انواع دعاوی» به همراه شرح کاربردی و آموزشی است که برگرفته از کتاب «گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری» می‌باشد؛ بنابراین کسانی که کتاب کامل «گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری» را در اختیار دارند، از تهیه کتاب حاضر، بی نیاز خواهند بود.
برچسب ها:
   نام کتاب: ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی ایران و فرانسه
تدوین: مهدی رحیمی - ابراهیم قائدی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-558-3
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تأملی بر شیوه قانونگذاری کیفری
تدوین: سید احمد موسوی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-551-4
مشخصات ظاهری: 190 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري، ضابطان دادگستری (دکترین و رویه قضایی) جلد دوم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-518-410-600-978
مشخصات ظاهری: 80 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، متهم، شاهد و مطلع (دکترین و رویه قضایی) جلد سوم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-519-410-600-978
مشخصات ظاهری: 124 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ‌(دکترین و رویه قضایی) جلد چهارم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-520-410-600-978
مشخصات ظاهری: 94 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته ها در قانون آیین دادرسي كيفري، قرارهای تأمین و نظارت قضایی (دکترین و رویه قضایی) جلد پنجم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-522-410-600-978
مشخصات ظاهری: 98 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادستان (دکترین و رویه قضایی) جلد ششم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-522-410-600-978
مشخصات ظاهری: 110 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس (دکترین و رویه قضایی) جلد هفتم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-523-410-600-978
مشخصات ظاهری: 107 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، دادیار (دکترین و رویه قضایی) جلد هشتم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-524-410-600-978
مشخصات ظاهری: 143 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا (دکترین و رویه قضایی) جلد نهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-525-410-600-978
مشخصات ظاهری: 448 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تشکیلات و صلاحیت در دادگاه‌های کیفری بدوی (دکترین و رویه قضایی) جلد دهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-526-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو (دکترین و رویه قضایی) جلد یازدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-527-410-600-978
مشخصات ظاهری: 139 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک (دکترین و رویه قضایی) جلد دوازدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-5285-410-600-9878
مشخصات ظاهری: 108 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری،‌ اطفال و نوجوانان (دکترین و رویه قضایی) جلد سیزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-529-410-600-978
مشخصات ظاهری: 41 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، محاکم (دکترین و رویه قضایی) جلد چهاردهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-530-410-600-978
مشخصات ظاهری: 278 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی (دکترین و رویه قضایی) جلد پانزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-531-410-600-978
مشخصات ظاهری: 107 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی (دکترین و رویه قضایی) جلد شانزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-532-410-600-978
مشخصات ظاهری: 160 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح (دکترین و رویه قضائی) جلد هفدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-533-410-600-978
مشخصات ظاهری: 76 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها در آیین دادرسی کیفری، دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای،‌آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی (دکترین قضایی) جلد هجدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-534-410-600-978
مشخصات ظاهری: 58 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: گفته‌ها درآیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه‌ها (دکترین و رویه قضایی) جلد نوزدهم
تدوین: موسی رحیمی، محمدمهدی مخبریان نژاد، رضا رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-535-410-600-978
مشخصات ظاهری: 160 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای آیین دادرسی کیفری
تدوین: محمدرضا اسلامی خو
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-580-410-600-978
مشخصات ظاهری: 530 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3200000ریال
قیمت با تخفیف: 2880000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: چالش‌های آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائم منافی عفت
تدوین: رضا نوری، مهدی رحیمی دهسوری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-590-410-600-978
مشخصات ظاهری: 127 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: آیین دادرسی کیفری به زبان ساده
تدوین: دکتر بابت فرّهی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-642-410-600-978
مشخصات ظاهری: 473 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2850000ریال
قیمت با تخفیف: 2565000ریال
اطلاعات بیشتر...