آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
پژوهش‌های فقهی

نام کتاب: خمس
تدوین: رضا رحیمی دهسوری- حسن طالبی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-017-410-600-978
مشخصات ظاهری: 199 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بررسی تطبیقی عقد رهن و شرکت از مسالک‌الافهام با قوانین مدنی و تجارت
تدوین: امید ولدخانی
ناشر: چتردانش
شابک: 978-600-410-229-2
مشخصات ظاهری: 281 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1250000ریال
قیمت با تخفیف: 1125000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلداول (المکاسب المحرمه)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 4-283-410-600-978
مشخصات ظاهری: 445 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 2700000ریال
قیمت با تخفیف: 2430000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلددوم (قسم المکاسب المحرمه)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-284-410-600-978
مشخصات ظاهری: 461 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 2800000ریال
قیمت با تخفیف: 2520000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه - جلدسوم (قسم المکاسب المحرمه)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-285-410-600-978
مشخصات ظاهری: 543 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 3300000ریال
قیمت با تخفیف: 2970000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلد چهارم (قسم المبیع 1)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-286-410-600-978
مشخصات ظاهری: 653 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 4000000ریال
قیمت با تخفیف: 3600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلد پنجم (قسم المبیع 2)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 2-287-410-600-978
مشخصات ظاهری: 565 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 3300000ریال
قیمت با تخفیف: 2970000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلد ششم (قسم المبیع 3)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 9-288-410-600-978
مشخصات ظاهری: 457 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 2700000ریال
قیمت با تخفیف: 2430000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلد هفتم (قسم المبیع 4)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 6-289-410-600-978
مشخصات ظاهری: 501 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 3000000ریال
قیمت با تخفیف: 2700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه -جلد هشتم (قسم المبیع 5)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-291-410-600-978
مشخصات ظاهری: 511 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 3000000ریال
قیمت با تخفیف: 2700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه
تدوین: محمد جواد حیدریان دولت آبادی
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-322-410-600-978
مشخصات ظاهری: 218 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه- جلد نهم (قسم المبیع 6)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-332-410-600-978
مشخصات ظاهری: 427 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 2600000ریال
قیمت با تخفیف: 2340000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه- دوره 13 جلدی
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-282-410-600-978
مشخصات ظاهری: 5733 صفحه
نوبت چاپ: اول و دوم
قیمت: 37600000ریال
قیمت با تخفیف: 33840000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: احتکار
تدوین: هادی نجفی؛ با ترجمه علی اسکندری
ناشر:
شابک: 6-346-410-600-978
مشخصات ظاهری: 54 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بررسی احکام مهر در فقه شیعه با نگاهی به حقوق ایران
تدوین: حسین حلبیان
ناشر:
شابک: 1-354-410-600-978
مشخصات ظاهری: 114 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: بیع مصحف
تدوین: هادی نجفی
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-389-410-600-978
مشخصات ظاهری: 59 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: رفع النزاع من البین فی الصلح المقصود منه الفرار عن الدین
تدوین: حاج شیخ محمد باقر کرمانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-400-410-600-978
مشخصات ظاهری: 89 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: غنا و موسیقی و رقص در اسلام
تدوین: دکتر مرتضی چیت‌سازیان- مژده کرمی
ناشر: چتردانش
شابک: 7-406-410-600-978
مشخصات ظاهری: 319 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1600000ریال
قیمت با تخفیف: 1440000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: ربا
تدوین: آية الله شيخ هادی نجفی
ناشر: چتردانش
شابک: 4-410-410-600-978
مشخصات ظاهری: 152 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 1
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-414-410-600-978
مشخصات ظاهری: 338 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 2
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-415-410-600-978
مشخصات ظاهری: 347 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 3
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-416-410-600-978
مشخصات ظاهری: 368 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 4
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-417-410-600-978
مشخصات ظاهری: 346 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 5
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-418-410-600-978
مشخصات ظاهری: 313 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 6
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-419-410-600-978
مشخصات ظاهری: 323 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 7
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-420-410-600-978
مشخصات ظاهری: 308 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 8
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-421-410-600-978
مشخصات ظاهری: 346 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 9
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-422-410-600-978
مشخصات ظاهری: 353 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 10
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-423-410-600-978
مشخصات ظاهری: 333 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 11
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-424-410-600-978
مشخصات ظاهری: 307 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 12
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-425-410-600-781
مشخصات ظاهری: 294 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 13
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-426-410-600-978
مشخصات ظاهری: 329 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 14
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-427-410-600-978
مشخصات ظاهری: 329 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه- جلد 15
تدوین: آیت الله شیخ ماجد الکاظمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-428-410-600-978
مشخصات ظاهری: 271 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الدرر الفقهيه مجموعه 15 جلدی
تدوین: آیة الله الشيخ ماجد الکاظمي
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-413-410-600-978
مشخصات ظاهری: 4902 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 30000000ریال
قیمت با تخفیف: 27000000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قمار
تدوین: هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-410464-600-978
مشخصات ظاهری: 88 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: رشوه
تدوین: هادی نجفی - ترجمه: احمد حلبیان
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-501-9
مشخصات ظاهری: 117 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیه جلد دهم (قسم الخیارات 1)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-516-3
مشخصات ظاهری: 600 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3500000ریال
قیمت با تخفیف: 3150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تعلیق در عقد
تدوین: محمدعلی حیرانی نوبری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-507-410-600-978
مشخصات ظاهری: 196 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیّة جلد یازدهم (قسم الخیارات 2)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-589-410-600-978
مشخصات ظاهری: 500 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2400000ریال
قیمت با تخفیف: 2160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیّة جلد دوازدهم (قسم الخیارات 3: خیارالعیب)
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-593-410-600-978
مشخصات ظاهری: 294 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1800000ریال
قیمت با تخفیف: 1620000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: انحطاط اجتهاد در مسیر جریان‌شناسی مکتب فقهی وهابیت و فرقه‌های تکفیری
تدوین: منا تیموری - دکتر فریبا حاجی علی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-443-410-600-978
مشخصات ظاهری: 390 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2800000ریال
قیمت با تخفیف: 2520000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: استقلال قاضی از منظر فقه و حقوق
تدوین: علی‌اکبر ایزدی‌فرد - طاهره فرمنش
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-616-410-600-978
مشخصات ظاهری: 273 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1600000ریال
قیمت با تخفیف: 1440000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فقه اقتصادی (منابع مالی اسلامی)
تدوین: حامد رستمی نجف‌آبادی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-633-410-600-978
مشخصات ظاهری: 174 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: الآراء الفقهیّة (قسم الخیارات 4) جلد سیزدهم
تدوین: آیت الله شیخ هادی نجفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-632-410-600-978
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2500000ریال
قیمت با تخفیف: 2250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تراث ابن ابی عقیل و ابن جنید فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-622-410-600-978
مشخصات ظاهری: 50 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تراث ابن ادریس الحلی فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر، مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-624-410-600-978
مشخصات ظاهری: 123 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-627-410-600-978
مشخصات ظاهری: 339 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1750000ریال
قیمت با تخفیف: 1575000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: تراث الشیخ الصدوق فی فقه القضاء با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-626-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: من تراث ابی الصلاح الحلبی و الشیخ ابی یعلی الدیلمی و القاضی ابن البراج فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-625-410-600-978
مشخصات ظاهری: 127 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: من تراث الشیخ المفید و السید الشریف المرتضی فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-630-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: من تراث الشیخ امین الاسلام الطبرسی و ابن حمزه و ابن زهره فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-628-410-600-978
مشخصات ظاهری: 121 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: من تراث المحقق الحلی و الفاضل الآبی فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-631-410-600-978
مشخصات ظاهری: 201 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1200000ریال
قیمت با تخفیف: 1080000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: من تراث قطب الدین الکیدری و یحیی بن سعید الحلّی و الشیخ علی المؤمن السبزواری القمی فی فقه القضا با ترجمه فارسی
تدوین: حمید نیک فکر - مهدی رحیمی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-629-410-600-978
مشخصات ظاهری: 123 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اجتهاد و تقلید
تدوین: دروس هادی نجفی / به قلم مصطفی اله دادی دستجری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-660-3
مشخصات ظاهری: 462 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3200000ریال
قیمت با تخفیف: 2880000ریال
اطلاعات بیشتر...