آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




منابع آزمون وکالت

حقوق مدنی 


1- قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر كاتوزيان 
2- قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش(چاپ مابعد۲۲)

3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی




آیین دادرسی مدنی 


1- بایسته های آیین دادرسی مدنی، دکتر عمروانی، نشرچتردانش
2- قانون يار آيين دادرسي مدني، صابر خليل نژاد كياسري، نشر چتردانش

3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش




حقوق تجارت 


1- حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی، دکتر حقیقت، نشرچتردانش
۲- قانون يار تجارت، وحيد اميني، نشر چتردانش
۳- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش




حقوق جزا 


۱- قانون يار مجازات اسلامي تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش 

۲- ۳۰۰۰نکته حقوق جزا، نشرچتردانش
۳- پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی، نشرچتردانش




آیین دادرسی کیفری 


 ۱- قانون يار آيين دادرسي كيفري، تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش

۲- ۲۰۰۰نکته آیین دادرسی کیفری، نشرچتردانش
۳- 1000 تست آ.د.ک، نشر چتردانش



اصول فقه 


1- مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران
2- اصول فقه تحلیلی، سيدعلي بني صدر  نشر چتردانش.

3- مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای اصول فقه سید علی بنی صدر نشر چتردانش (در حال انتشار)




سایر


۱- مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت، نشر چتردانش (قوانین خاص اعلامی اسکودا)
۲- آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی - کیفری)، نشر چتردانش
۳- مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت، نشر چتردانش




برچسب ها: منابع وکالت