آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع دکتری

منابع مطالعاتی جهت آمادگی آزمون دکتری

گرایش حقوق خصوصی
حقوق مدنی
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
3- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4- نظریه عمومی تعهدات دکتر کاتوزیان 
5- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
6- جلد 1 عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
7- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
8- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
9- مجموعه پرسش های حقوق مدنی دکترقربانی

حقوق تجارت
1- شرکت های تجاری دکتر پاسبان
2- اسناد تجارتی دکتر کاویانی
3- ورشکستگی دکتر اسکینی
4- قانون تجارت در نظم محمد دمرچیلی و همکاران
5- کتاب تست حقوق تجارت دکتر قربانی
قوانین کاربردی مرتبط
مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی نشرچتردانش
متون فقه
1- مباحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه آن دکترلطفی
2- تست متون فقه دکترلطفی نشرچتردانش
زبان انگلیسی
1- گنجينه سؤالات واژگاني آزمون تافل دکترا نشرچتردانش
2- ترجمه کامل بخش گرامر تافل Barron's نشرچتردانش
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
درس جرم شناسی
1- جرم شناسی- علی سلیمی
2- جرم شناسی بالینی محمد علی بابایی
3- جزوات جرم شناسی دکتر نجفی ابرند آبادی (در انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به صورت سی دی موجود است)
آیین دادرسی کیفری
1- آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی 
3- قانون یار آیین دادرسی کیفری نشرچتردانش
قوانین فرعی مرتبط
1- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی چتر دانش
2- آراء وحدت رویه جزایی - میثم مختارزاده - نشرچتردانش
متون فقه
1- مباحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه آن - دکترلطفی
 2- تست متون فقه دکترلطفی نشرچتردانش
زبان انگلیسی
1- گنجينه سؤالات واژگاني آزمون تافل دکترا نشرچتردانش
2- ترجمه کامل بخش گرامر تافل Barron's نشرچتردانش
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق عمومی
حقوق اساسی
1- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر قاضی شریعت پناهی
2- جلد دوم حقوق اساسی دکتر هاشمی
حقوق اداری
1- حقوق اداری دکتر مؤتمنی
2- حقوق اداری دکتر سنگری و دکتر امامی 2 جلد
3- حقوق اداری دکتر موسی زاده
مجموعه قوانین
1- قانون خدمات کشوری
2- قانون محاسبات عمومی انتشارات مرکز تنقیح قوانین ریاست جمهوری
3- قانون شهرداری ها و شوراهای اسلامی
4- بررسی نظرات مشورتی شورای نگهبان قابل دسترسی در سایت شورای نگهبان
متون فقه 
 1- مباحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه آن دکترلطفی
 2- تست متون فقه دکترلطفی نشرچتردانش
زبان انگلیسی
گنجينه سؤالات واژگاني آزمون تافل دکترا نشرچتردانش
ترجمه کامل بخش گرامر تافل Barron's نشرچتردانش
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق نفت و گاز
حقوق تجارت بین الملل 
1- حقوق تجارت بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی
2- اینکوترمز 2010 اتاق بازرگانی بین المللی مترجم مسعود طارم سری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
3- داوری تجاری بین المللی (آیین داوری) دکتر حمید رضا نیکبخت.
4- بیمه حمل و نقل بین المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
5- اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل ترجمه سعید حسنی
حقوق قراردادهای نفت و گاز
1- حقوق قراردادهای بین المللی نفت دکتر مسعود امانی
2- جزوه حقوق انرژی دکتر ابراهیمی دانشگاه تهران
3- مقالات مرتبط با موضوع دکتر شیروی، دکتر جنیدی و دکتر ایزانلو
4- قوانین و مقررات نفتی
حقوق مدنی
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
3- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
5- جلد 1 عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
6- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
7- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
8- قانون یار تعهدات انتشارات چتر دانش
زبان انگلیسی
گنجينه سؤالات واژگاني آزمون تافل دکترا نشرچتردانش
ترجمه کامل بخش گرامر تافل Barron's نشرچتردانش
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق بین الملل عمومی 
حقوق بین الملل عمومی 
1- کتاب حقوق بین الملل آقای ضیایی بیگدلی 
2- جزوه های حقوق بین الملل دکتر بیک زاده
حقوق سازمان های بین المللی 
1- سازمان های بین المللی دکتر موسی زاده
زبان انگلیسی
گنجينه سؤالات واژگاني آزمون تافل دکترا نشر چتردانش
ترجمه کامل بخش گرامر تافل Barron's نشر چتردانشبرچسب ها: منابع دکتری