آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
درست نامه

درستنامه مجموعه قوانين جامع آزمون وكالت- چاپ 1

درستنامه قانون يار حقوق ثبت چاپ 5 تا 9

درستنامه 20 دوره حقوق جزا آزمون وکالت چاپ 1

قانون صدور چک با اصلاحات جدید

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 96

درستنامه 1200 نکته کلیدي حقوق جزا چاپ 1 و 2

سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 96

درستنامه قانونیار حقوق ثبت چاپهاي 1 تا 4

درستنامه مجموعه آزمونهاي آزمایشی وکالت چتردانش چاپ اول

درستنامه مجموعه پرسشهاي چهارگزینهاي حقوق مدنی دوجلدي-دکتر قربانی-چ 1تا 5جلد اول 11

درستنامه مختصر حقوق مدنی چاپ 9 و 10

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری

قانون یار آئین دادرسی کیفری جدید چاپ اول تا چهارم

قانون یار آئین دادرسی کیفری چاپ پنجم تا هشتم

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 13

درست نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 18 تا 23

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ اول تا دوازدهم منطبق بر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح چ 2

قانون یار حقوق تجارت چاپ سوم

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 11

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 12

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 13

قانون یار آئین دادرسی مدنی چاپ دوم
قانون یار آئین دادرسی مدنی چاپ اول تا ششم
درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی مدنی چاپ 14
قانون يار اصول فقه چاپ 1 و 2
درست‌نامه مجموعه پرسش‌هاي چهار گزينه‌اي حقوق مدني (جلد نخست) چاپ اول/ ارديبهشت 1395
درست‌نامه مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی (دکتر قربانی)/مرداد1395
درست‌نامه مجموعه آزمون هاي طبقه بندي موضوعي متون فقه - چاپ سوم و چهارم
500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی کیفری نموداری چاپ اول تا چهارم
قانون آیین دادرسی کیفری منطبق بر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1394
قانون آیین دادرسی کیفری نموداری چاپ اول تا هشتم منطبق برقانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393
مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی
مجموعه آیین دادرسی مدنی
برچسب ها: درست نامه