آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)

نام کتاب: الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-29-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 109 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 72000ریال
چکیده ای از کتاب:
کتاب الموجز فی اصول الفقه آیه الله سبحانی که توسط اساتید حوزه ترجمه شده است به علت ترجمه کتاب بدون نظر به تسهیل آموزش آن اساسا کتاب موصوف برای آموزش بسیار ثقیل بوده و نیازمند آسان سازی مطالب، دسته بندی مباحث و بیان ساده موضوعات می باشد که در کتاب حاضر سعی شده است بدون دخل و تصرف در مفاهیم علمی کتاب فقط از باب آسان سازی و نیز تاکید بر مباحث مهم کتاب این امر مهم صورت گیرد. ضمن اینکه کلیه کتابهای تلخیص از جمله این کتاب بدون مطالعه کتاب و منبع اصلی نارسا بوده فلذا توصیه می شود که دانشجویان عزیز قبل از مراجعه به آسان ساز و تلخیص حاضر ابتدا نسبت به مطالعه کتاب ترجمه شده اصلی اقدام و سپس در راستای مدیریت زمان، نکته گزینی و تست یابی مطالب به این کتاب مراجعه نمایند. ضمن اینکه در پایان هر فصل از کتاب تست های تالیفی نیز بدان مزید شده است.

فهرست:
-کلیات
-تعریف.علم.اصول.فقه
-دلیل شرعی
-وضع
-صحیح واعم
-مشتق
-مبحث امر
-اجزاء و کفایت
-مقدمه واجب
-واجبات:انواع واجبات
-اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا دو عنوان مختلف
-امر.به.شیء..پس.از.امر.به.آن.(امر.دوباره.به.شیء)
-امر.به.امر.به.فعل
-مباحث.نهی
-نسخ.وجوب
-اقتضا.کردن.امر.به.شیء.نهی.از.ضد.آن
-منطوق.و.مفاهیم
-انواع.جملات
-عموم.و.خصوص
-حقیقت.و.مجاز.بودن.عام.پس.از.تخصیص
-انواع.اراده.استعمالی
-حجیت.عام.تخصیص.خورده.در.مابقی
-تمسک.به.عام.قبل.از.فحص.از.مخصص
-تخصیص.عام.با.مفهوم
-تخصیص.کتاب.[=.عام.قرآنی].با.خبر.واحد
-آمدن.استثنا.پس.از.جملات.متعدد
-نسخ.و.تخصیص
-تخصیص
-مبحث.مطلق.و.مقید
-مجمل.ومبین.

برچسب ها:
الموجز دانشگاهي (مختصر کتاب الموجز في اصول‌الفقه)   گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش   الموجز دانشگاهي (مختصر کتاب الموجز في اصول‌الفقه) گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش   الموجز   الموجز في اصول‌الفقه   اصول فقه      نام کتاب: جامع ترين راهنماي زبان عمومي
تدوین: محسن ترقي
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-11-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 208 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: جامع ترين راهنماي انديشه اسلامي 1
تدوین: سيد هادي هاشمي
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-13-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 181 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 72000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: کمک آموزشی رویه قضایی
تدوین: سارا علیزاده
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-57-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 66 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 48000ریال
قیمت با تخفیف: 43200ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: جامع ترين راهنماي فارسي عمومي
تدوین: عليرضا اشرفي
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-12-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 342 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...