مجموعه قوانین آیین دادرسی

نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-010-410-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 93750ریال
چکیده ای از کتاب: دربردارنده:
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
مواد 1257 تا 1335 از قانون مدنی جلدسوم: در ادله اثبات دعوی مصوب 13 مهرماه و 8 آبان ماه 1314
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
قانون راجع به نحوه‌ی مطالبه‌ی دیون عادی مصوب 1339
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393
آئين نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت مصوب 1369 با اصلاحات 1384
قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373
قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1374
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393
‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌1373 به همراه اصلاحات 1381
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب
بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی صادره 1394نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-84-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 696 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 93750ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-41-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 460 صفحه
نوبت چاپ: نهم
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 93750ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-49-6381-600-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
قیمت: 80000ریال
قیمت با تخفیف: 60000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین داوری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-74-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 162 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 37500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-013-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه محشای قوانین و مقررات مربوط به اعسار
تدوین: دکتر محمّد هادی فضلعلی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-021-410-600-978
مشخصات ظاهری: 91 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 37500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوین: مصطفی افشاری- رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-041-410-600-978
مشخصات ظاهری: 317 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 75000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوین: رضا زنده گل- مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-056-410-600-978
مشخصات ظاهری: 435 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 75000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-064-410-600-978
مشخصات ظاهری: 771 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-077-410-600-978
مشخصات ظاهری: 564 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 105000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-078-410-600-978
مشخصات ظاهری: 602 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-089-410-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 37500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارتی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 1-099-410-600-978
مشخصات ظاهری: 714 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 6-164-410-600-978
مشخصات ظاهری: 719 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-190-410-600-978
مشخصات ظاهری: 385 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 3-165-410-600-978
مشخصات ظاهری: 424 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 7-167-410-600-978
مشخصات ظاهری: 513 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 131250ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 0-166-410-600-978
مشخصات ظاهری: 622 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 0-210-410-600-978
مشخصات ظاهری: 591 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...